Osnivači

Zoran Naumović

Advokat, Naumović & Partneri

Rođen je i školovao se u Beogradu, nakon čega je stekao visoko obrazovanje na Pravnom fakultetu u Beogradu 1992. Osnovao je 1995. godine Advokatsku kancelariju Naumović & Partneri. Specijalizovan je za oblasti korporativnog prava. Član je: Advokatske komore Srbije od 1995., INTA Međunarodne asocijacije za žigove od 2000. godine, Američke privredne komore u Srbiji od 2003. godine, član je Italijanske privredne Komore u Srbiji od 2017, Osnivač je Fondacije Dobar Glas koja od 2009. pomaže mladim talentima u Srbiji u oblasti klasične muzike, Član je Predsedništva i arbitar u Stalnoj sportskoj arbitraži pred Olimpijskim komitetom Srbije od 2015. godine, jedan je od osnivača i članova Srpske asocijacije menadžera od 2006. godine, Član je međunarodne Think Tank Organizacije East West Bridge od 2015. godine, član je Srpske blockchain inicijative od 2019. godine, počasni je član i pravni savetnik Srpske nacionalne grupe Trilateralne komisije of 2017. godine, Član je Svetske Organizacije World Minds od 2019. godine, član je Društva za veštačku inteligenciju Srbije od 2020. godine, osnivač je i predsednik Srpskog pravnog društva 1835 od 2022. godine. Tečno govori engleski.

Dejan Simić

Advokat, Simić & Saradnici

Rođen u Kičevu, u Republici Makedoniji, 24.09.1968. godine. Odrastao i školovao se u Beogradu. Visoko obrazovanje stekao je na Pravnom fakultetu Univerizeta u Beogradu 1997. godine, nakon čega je dve godine obavljao pripravnički staž u Četvrtom opštinskom Javnom tužilaštvu u Beogradu. Godine 1999. po ostvarivanju uslova, polaže pravosudni ispit i nastavlja da radi u Četvrtom opštinskom Javnom tužilaštvu do 2000. godine kada osniva svoju Advokatsku kancelariju Simić & Saradnici koja pokriva širok opseg klijenta u oblastima privrednog prava, sportskog prava, radnog prava i upravnog prava, kao i parničnih, vanparničnih i krivičnih postupaka. Predsednik je stalne sportske arbitraže pri Olimpijskom komitetu Srbije i arbitar pri Međunarodnoj sportskoj arbitraži u Lozani i PKS. Redovan je član i aktivan igrač Golf kluba Crvena Zvezda. Osnivač je Srpskog pravnog društva 1835 od 2022. godine. Tečno govori engleski i makedonski jezik.

Danijel Pantić

Konsultant, Eastern Bridge

Rođen i školovao se u Beogradu (maturirao u Zemunskoj gimnaiziji), nakon čega je stekao visoko obrazovanje na Pravnom fakultetu u Beogradu (1992) uz semestar završen na Pravnom fakultetu u Leiden-u, Holandija. Tokom studija primio Oktobarsku nagradu grada Beograda za najbolji studentski rad u domenu društvenih nauka 1988/89. Magistirao na Pravnom fakultetu u Beogradu na temi „Budžet Evropske zajednice“ 1995 godine. Stekao je naučnoistraživačko isksutvo u Ekonomskom instiutu u Beogradu i Institutu za evropske studije gde je izabran u zvanje istraživač - saradnik. Osnovao je konsultantsku kompaniju Eastern Bridge (ranije poslovala pod imenom European Consulting Group) 2001 godine. Specijalizovan za oblasti evropskog, korporativnog i poreskog prava. Reprezentuje kompaniju u evropskom komitetu za nabavke FEACO Evropske federacije udruženja menadžment konsultanata. Izbrani je član od 2022 godine Izvršnog odbora Unije poslodavaca Srbije. Inicijator je i jedan od osnivača Srpske asocijacije mandžera. Član je Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji čiji je Generalni sekretar bio u tri mandata. Autor je više od 20 naučnih radova publikovanih u vodećim domaćim i međunarodnom časopisima na teme evropskog i fiskalnog prava. Incijator je online inicijative Poezija narodu 2020 i autor dve zbirke poezije. Izabrani član Predsedništva biciklističkog saveza Srbije u periodu 2018-2019 i član Radne grupe za aktivnu moblinost. Osnivač je Srpskog pravnog društva 1835 2022 godine. Tečno govori engleski jezik. Služi se holandskim jezikom.