O Društvu

Srpsko pravno društvo 1835 je think tank, nevladina organizacija, osnovano da služi Srbiji i globalnoj zajednici kao pouzdani nestranački partner.

Društvo predstavlja pravno-politički forum za rešavanje globalnih pravnih pitanja kroz nezavisna istraživanja i otvoreni dijalog kako bi se Skupštini, Ministarstvu pravde Republike Srbije, Vladi Republike Srbije i široj pravnoj i političkoj zajednici predstavile ideje za poboljšanja koje se mogu primeniti u pravnom poretku Srbije.

Sa pravnim stručnjacima iz celog sveta i reputacijom, nepristrasnog i konstruktivnog razmišljanja, Srpsko pravno društvo 1835 je u mogućnosti da okupi istaknute pojedince iz naučnih, poslovnih i vladinih zajednica da povežu svet pravnih ideja i rešenja sa svetom politike i ekonomije. Pored toga, kako je značaj digitalizacije i tehnoloških inovacija u celom svetu kao i drugih ekonomskih i političkih promena, nametnuo prvorazredna pravna pitanja i nedoumice pred široku domaću i svetsku javnost, Društvo namerava da uključi studente pravnih fakulteta u aktivnosti istraživanja i razvoja pravne nauke.

Članstvo u SPD se ostvaruje isključivo na poziv.

Misija i vizija

Misija Srpskog pravnog društva 1835 sastoji se u izučavanju liberalnih i slobodarskih tekovina domaće pravne misli upotrebom moderne naučne metodologije, kao i promovisanju rezultata istraživanja u lokalnoj, evropskoj i svetskoj stručnoj javnosti.

Vizija Srpskog pravnog društva 1835 leži u izgradnji Srbije kao republike slobodnih i ravnopravnih građana putem jačanja principa vladavine prava, uz stručnu podršku procesu transpozicije pravnih tekovina Evropske unije u domaći pravni poredak

Naša misija i vizija je:

Reforma Ustava i zakona
Očuvanje vrednosti profesije pravnika, postizanje izvrsnosti u profesiji, unapređenje i nezavisnosti pravne profesije i vladavine prava uticajem na pravnu i regulatornu sredinu u zemlji i inostranstvu
Obezbeđivanje programa i kurseva koji promovišu profesionalni rast profesije pravnika
Promovisanje pro bono aktivnosti u javnom i opštem društvenom interesu
Učiniti pravdu jednako dostupnom za sve građane
Promovisanje istraživanja na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou i savremenim studijama prava
Promovisanje različitih pravnih i razvojnih aktivnosti - uključujući održavanje akademskih konferencija i olakšavanje međunarodne saradnje u proučavanju prava i razvoja
Pospešivanje razvoja i realizacije zakona i projekata
Pravna istraživanja u javnom interesu i napredovanje u vladavini prava
Predviđanje budućih pravnih tokova kroz praksu i uvid u iskustva drugih pravnih sistema, uz primenu tehnologije
Promovisanje kvalitetnog pravnog obrazovanja
Eliminisanje pristrasnosti u pravnoj profesiji i pravosudnom sistemu
Povećanje pravne pismenosti i svesti u Srbiji
Razvijanje projekata istraživanja , programa obuka i kurseva prava i razvoja prava
Vršenje promocije međunarodnih istraživanja u studijama prava i razvoja, u saradnji sa univerzitetima i istraživačkim institucijama
Promovisanje srpske pravne tradicije u Srbiji i inostranstvu
Uključivanje u stvaranje uspešne, dinamične i napredne organizacije u kojoj osoblje, članovi, uprava i odbori rade zajedno na isporučivanju vizije i svrhe
Promovisanje kompetentnosti, etičkog ponašanja i profesionalizma
Povećanje razumevanja javnosti i poštovanja vladavine prava
Formiranje regionalne i međunarodne mreže za razvoj prava
Pokretanje projekata iz prava i razvoja
Uticanje na razvoj pravno-akademskih kurseva i seminara

Ciljevi

Naš cilj je da formiramo kanal za izražavanje mišljenja o pravnim temama, kako bi se lakše sagledao presek ideja i otvoreno diskutovalo o novim pitanjima.

 • Stvaranje uslova za kontinuiranu javnu debatu o modernizaciji pravnog poretka Republike Srbije;
 • Izučavanje Ustava kao najvišeg pravnog akta, kao i principa ustavnosti i zakontiosti;
 • Osposobljavanje novih, mladih generacija pravnika i pravnica za samostalni rad u novom okruženju;
 • Afirmisanje vladavine prava u upravnoj i sudskoj praksi;
 • Kontinuirani doprinos izgradnji kapaciteta stručnih udruženja koja okupljaju pripadanike pravne profesije (advokati, sudije, tužioci, javni beležnici itd.);
 • Izučavanje pravne prakse kod primene propisa u domenu zaštite ljudskih prava, kao i etike u domenu redovnog rada i postupanja državnih organa;
 • Povezivanje sa istorodonim i sličnim stručnim udruženjima iz drugih država radi razmene iskustava i primera dobre prakse.

Aktivnosti Društva:

Akademici, studenti, vladine agencije i nevladine organizacije, kao i svi drugi profesionalci i organizacije zainteresovane za oblast prava i razvoja, mogu da učestvuju u aktivnostima i imaju koristi od njih.

 • Kritički se angažuje u dominantnim diskursima o pravu i razvoju na nacionalnom i međunarodnom nivou
 • Generiše znanja i iskustvo kroz debate I razmenu ideja nastalih iz istraživanja
 • Angažovanje i doprinos UN inicijativama, posebno u primeni ciljeva održivog razvoja, prava na razvoj I sl
 • Saradnja sa nacionalnim i međunarodnim vladinim i nevladinim agencijama/ institucijama na dopuni rada kancelarije Visokog komesara za ljudska prava kao “čuvara savesti” u procesu razvoja
 • Uspostavljanje i širenje međunarodne mreže kroz saradnju sa odeljenjima (pravne, ekonomske i razvojne studije) i istraživačkim centrima, koji rade na interfejsu prava i razvoja, sa pristupom zasnovanim na pravima, formiraju nova znanja, kroz istraživanje i takođe kroz kurseve i obuke iz oblasti prava i razvoja
 • Izučavanje pravne prakse kod primene propisa u domenu zaštite ljudskih prava, kao i etike u domenu redovnog rada i postupanja državnih organa;
 • Povezivanje sa istorodonim i sličnim stručnim udruženjima iz drugih država radi razmene iskustava i primera dobre prakse.

Osnivači

Zoran Naumović

Advokatska kancelarija Naumović i partneri

Dejan Simić

Advokatska kancelarija
Dejan Simić i saradnici

Željko Ristić

Advokatska kancelarija
Željko Ristić

Danijel Pantić

Eastern Bridge

Saradnici